Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Tarnów w liczbach

Geoportal Tarnów

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Tarnów

Tarnów, miasto w województwie małopolskim, powiat Tarnów.

Powierzchnia miasta Tarnów wynosi 72 km2, zajmuje 1927 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Tarnów zamieszkuje 107 498 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 35 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Tarnów wynosi 1 485, jest 95 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Tarnów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Tarnów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Tarnów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Tarnów: 721927
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Tarnów: 3,28210
Lesistość w % w mieście Tarnów: 4,02267
Ludność na 1 km2 w mieście Tarnów: 1 48595
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Tarnów: -9,01900
Liczba ludności ogółem w mieście Tarnów: 107 49835
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Tarnów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Tarnów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Tarnów: 14,49-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Tarnów: 76,3-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Tarnów: 115385
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Tarnów: 10,660
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w mieście Tarnów: 101,9-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Tarnów: 3125
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Tarnów: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Tarnów: 1 075,8109
Przedszkola bez specjalnych w mieście Tarnów: 4328
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Tarnów: 413,0250
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Tarnów: 64,42349
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Tarnów: 1,31843
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Tarnów: 1 68961
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Tarnów: 4 057-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Tarnów: 4 183-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Tarnów: 4 364-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Tarnów: 90,61312
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Tarnów: 84,5254
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Tarnów: 90,6602
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Tarnów: 84,5401
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Tarnów: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Tarnów: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Tarnów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Tarnów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Tarnów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.